Vad ÄR en klinisk studie?

En klinisk studie är en undersökning som görs för att säkerställa att ett läkemedel har önskvärd effekt och är säkert att använda. Allt för att du i slutändan ska få en bättre behandling, må bättre, minska risken för följdsjukdomar och komplikationer, leva längre och till och med kunna bli botad från en sjukdom. Studier av detta slag är en förutsättning för att våra myndigheter skall kunna godkänna ett nytt läkemedel som sedan ska kunna göras tillgängligt för läkare att skriva ut och för patienter att få använda.

En klinisk studie utförs av sjukvårdspersonal och oftast i samarbete med ett läkemedelsföretag. Novo Nordisk är ett läkemedelsföretag som är aktivt inom kliniska studier.


DET HÄR BRUKAR MAN VILJA FÅ SVAR PÅ I KLINISKA STUDIER:
  • hur reagerar kroppen på ett visst preparat?
  • är det nya preparatet bättre än befintligt preparat?
  • fungerar det olika på olika människor?
  • vilken dos har bäst verkan?
  • ger preparatet några biverkningar och i så fall vilka?
  • kan preparatet förbättra patienternas livskvalitet?

Den kliniska studien kan delas upp i fyra olika faser. Klicka här för att läsa om dem.


LÅNG VÄG FRÅN IDÉ TLL APOTEK
Att ta fram ett nytt preparat görs inte i en handvändning. Tvärtom. Vägen till färdigt läkemedel kantas av många och omfattande studier och undersökningar. Det tar ofta minst tio år innan ett preparat når patienterna. Dessutom är det bara ett fåtal preparat som når hela vägen in i mål. Man räknar med att ungefär 1 per 10 000 laboratorieidéer blir till ett färdigt läkemedel som kan komma dig som patient till nytta.

FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ATT DELTA I EN KLINISK STUDIE
Att delta i en klinisk studie har många aspekter och innebär vissa åtaganden för dig som patient. Många upplever det som positivt att träffa läkare och annan sjukvårdspersonal i större utsträckning än vad som sker i vardagen. Den sjukvårdspersonal du träffar har även stor kunskap om och intresse för just din sjukdom. Att få ta del av ett nytt preparat innan det finns tillgängligt för allmänheten kan också upplevas som positivt. De preparat som studeras är de senaste och mest avancerade som forskningen kan erbjuda.

För många är det dock känslan av att göra en god gärning som väger tyngst. Genom att delta i en klinisk studie gör du faktiskt en hjälteinsats för både dig själv och andra med samma sjukdom.


Studiepreparatets säkerhet utvärderas enligt strikta regelverk, och alla som deltar övervakas och undersöks mycket noga. Det gör att risken man utsätter sig för när man deltar i en klinisk studie är minimal. Det bör dock sägas att nästan alla preparat har biverkningar och därför kan även det studerade preparatet ha oönskade effekter. Alla studier som sker via diabetesstudien.se följer strikta regler och är godkända av både Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.

Att delta i en klinisk studie innebär vissa åtaganden. Förutom upprepade besök hos ansvarig sjukvårdspersonal kan det t.ex. vara aktuellt att föra dagboksanteckningar över hur du mår etc.

Visste du att…

… det finns minst 5 olika diabetestyper? Typ 1, 2, graviditetsdiabetes, MODY och LADA. 

…hälften av alla med typ 2-diabetes är i arbetsför ålder? Nästan var fjärde drabbad är mellan 41 och 50 år när de får diagnosen.
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/SIFO.pdf

… att när staten och landstingen år 2014 för första gången gemensamt finansierade klinisk behandlingsforskning, gick det näst största anslaget till att utveckla nya behandlingar vid diabetes typ 1?
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2014/12/08/300-miljoner-kronor-till-klinisk-behandlingsforskning/

… minst 400 000 svenskar lider av diabetes varav 85–90 % har typ  2?
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2014/12/08/300-miljoner-kronor-till-klinisk-behandlingsforskning/

… mellan 7000 och 8000 barn och ungdomar har typ 1 diabetes och varje år rapporteras ungefär 800 nya fall.
www. barndiabetesfonden.se
… Sverige har världens näst högsta förekomst av typ 1-diabetes. Bara Finland ligger högre.X
x. FEND, IDF Europe (2011) Diabetes – The Policy Puzzle: Is Europe Making Progress.
Anmalan mobil

Till studier

Du kommer nu att lämna diabetesstudien.se och skickas till ett anmälningsformulär.

Som registrerad kommer du att få förfrågan om du vill delta i kommande studier. Observera att det kan dröja innan vi kontaktar dig. Du kan när som helst maila till oss och be att få blir avregistrerad från registret.

Till studier

Till nyhetsbrevet

Ja tack, jag vill gärna prenumerera på diabetesstudiens nyhetsbrev. Prenumerationen är helt kostnadsfri och kan avslutas när som helst. 
E-postadress